PSP Janików

O szkole

Historia

Aktualności

Uczniowie

Organizacje szkolne

Koła zainteresowań

Szkolny kalendarz

Szkoła w ruchu

Szczegółowy plan zajęć w SRS VI

Plan zajęć w miesiącach kwiecień- sierpień.

Informacje ogólne

1. Program Szkoła Równych Szans - VI edycja współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

2. Okres realizacji: IX.2016-XII.2017

3. Projektodawca: Gmina Kozienice - organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne. 26- 900 Kozienice ul. Parkowa 3

4. Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43

Cele projektu

W zakresie kształcenia ogólnego planowane interwencje służą wspieraniu przedsięwzięć/działań rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, językowe) a także kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) począwszy od edukacji na poziomie podstawowym.

Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Pośrednio działania planowane do realizacji w przedmiotowym celu szczegółowym (w zakresie kształcenia ogólnego) wpłyną również na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym), zarówno przez np. indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji (np. cyfrowych, językowych).

Planowane efekty:

1. Podwyższenie kompetencji w zakresie technologii informatycznej zarówno nauczycieli, jak i uczniów - lepsze wyniki nauczania w zakresie informatyki (wyższa średnia ocen w stosunku do roku poprzedzającego rozpoczęcie projektu.

2. Podwyższone wyniki nauczania w zakresie matematyki, j. angielskiego oraz przyrody (wyższa średnia ocen w stosunku do roku poprzedzającego rozpoczęcie projektu.

3. Podwyższone wyniki nauczania uczniów słabszych oraz uczniów posiadających Opinię PPP widoczne w rocznej ocenie opisowej

4. Rozwój aparatu mowy - łatwiejsza wymowa słownictwa w j. obcym.

5. Zmniejszenie agresji, umiejętność postawy asertywnej, łatwiejsza współpraca i komunikacja.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu - 4 028 709,31 w tym budżet szkoły - 76059 zł

wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich - 3 691 173,81 zł

Planowane formy wsparcia:

a) "Z angielskim na Ty" - warsztaty językowe

b) "Lubię myśleć" - warsztaty matematyczne

c) "W krainie matematyki" - zajęcia warsztatowe

d) "Moja mała ojczyzna" - warsztaty przyrodniczo-krajoznawcze

e) "Żak bliżej przyrody" - warsztaty dziennikarskie

f) "Teatr Ekologia lepsze jutro" - warsztaty teatralne

g) "Mistrzowie komputera" - warsztaty informatyczne

h) "Budowanie grupy" - warsztaty integracyjne

i) 5 wyjazdów edukacyjnych

Zorganizowane będą również formy wsparcia doskonalenia nauczycieli - szkolenie:

a) Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych

b) Ewolucja biologiczna, a procesy uczenia się i nauczania